jasperpaakkonen

Yhden miehen tilipussi vai eläinlajin sukupuutto

Etelä-Karjalassa käydään taistelua Suomen uhanalaisimman kalalajin Saimaan nieriän olemassaolosta Kuolimolla, joka on yksi Suomen puhtaimmista järvistä. Viimeisten elossaolevien nieriöiden suojelupyrkimykset näyttää romuttavan ammattikalastaja, joka on pakkokeinoja käyttäen hankkinut itselleen luvan kalastaa avomeripyydyksillään nieriän tärkeimmällä rauhoitusalueella. 

 

Mahdollisimman lyhyesti tiivistäen: Jarvilohi.fi -sivusto tiedottaa Kuolimon kalastusalueen olevan tukalassa tilanteessa: kalastusalue on pakotettu sallimaan ammattikalastus kalastuskielto- ja rauhoitusalueella, joka on perustettu uhanalaisen Saimaan nieriän tärkeimmälle elinalueelle. Tunteita kalakantojen suojelijoiden ja vapaa-ajankalastajien keskuudessa nostattaa tieto siitä, että päätös tehtiin pakon edessä: alueella toimiva, troolilla kalastava ammattikalastaja Jussi Karhu oli löytänyt rauhoitusaluetta koskevasta päätöksestä muotovirheen, ja valittanut siitä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kalastusalueelle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa, kuin sallia ammattimainen kalastus nieriän rauhoitusalueella.

Aiheeseen tarttui ensimmäisenä, kenties monen yllätykseksi, viihdemedia Voice.

Hyvä, että asia nousi esiin. Saimaan nieriästä kirjoitetaan yllättävän vähän ottaen huomioon, että kyseessä todella on Suomen uhanalaisin kalalaji, ja ylipäänsä yksi Suomen uhanalaisimmista eläinlajeista. Elossa olevat kutukypsät nieriät lasketaan kymmenissä kappaleissa.

Ymmärrykseeni ei mahdu ammattikalastajan ahneus. Nieriän tärkeimmälle elinalueelle perustetulla rauhoitusalueella olisi saatava troolata? Ja kun se ei onnistu, niin ollaan valmiita valittamaan korkeimpaan oikeusasteeseen saakka? Kaikki muut, vapaa-ajankalastajat etunenässä, ovat halunneet rauhoittaa alueen kalastukselta. Ongelmaksi nieriän täysrahoituksessa muodostuu ammattikalastaja Karhu, jolle pitää löytyä erityisoikeus alueella troolaamiseen. 

Trooli on maailman tehokkain ulappavesipyydys, ja mielestäni kaikessa tuhoisuudessaan täysin ylimitoitettu kalastusmuoto Suomen järvivesille. Ruotsi - ja oikeastaan kaikki muut sivistysmaat - ovat kieltäneet troolaamisen sisävesillään jo aikoja sitten. Suomessa troolausta rajoitetaan kalastuskiintiöillä merialueella, mutta sisävesillä ammattikalastajat saavat vuorovedoin troolata järviä tyhjäksi. Ilman minkäänlaisia rajoituksia.

 

"Eivät ammattikalastajatkaan halua saada yhtään nieriöitä saaliiksi", kommentoidaan Järvilohi.fi-sivuston uutisen keskusteluketjussa. Eivät kenties halua, mutta trooliin nieriöitä siitä huolimatta joutuu - sitä ei kukaan ole yrittänyt kieltää. Yhdenkin nieriän vahinkokuolema vie koko kalalajia pikavauhtia lähemmäs sukupuuttoa.

"Tällä hetkellä on myös meneillään hanke, jossa troolin sisään on sijoitettu valikointipaneli, jolla estetään lohikalojen meno troolin perään ja ne ohjataan ulos troolista elävänä", ammattikalastuksen puolustaja vakuuttaa. Onko tämä valikointipaneeli kenties niin älykäs, että se osaa erotella myös muikun kokoiset, äärimmäisen uhanalaiset nieriän poikaset joutumasta troolin pohjalle? 

Huomionarvoista on se, että tämä Järvilohi.fi -sivun uutisen kommenttiketjun maltillisempi suhtautuminen tulee odotettavissa olevalta taholta, valtion virkamieheltä: Mikko Malin on Metsähallituksen eräsuunnittelija, jonka työtoimenkuvaan kuuluu juuri troolauslupien hankkiminen eteläisen Suomen sisävesille. Malin tosin mainitsee esittämiensä mielipiteiden olevan henkilökohtaisia.

Malin on aiemmin todennut, että Metsähallituksen eräpalveluiden toiminnassa "etusijalla ovat ammattikalastajien toimintaedellytysten turvaaminen". Uhanalaisten kalalajien suojelu ei ole Malinin työtoimenkuvan prioriteetti. Tässä valossa ei liene yllättävää, että Malin puolustaa troolauksen sallimista nieriän tärkeimmällä suojelualueella ja pyrkii parhaansa mukaan ohjaamaan keskustelua troolimyönteiseen suuntaan. Missään vaiheessa Malin ei kerro, miksi hänen mielestään kyseistä rauhoitusaluetta ei ole mahdollista kunnioittaa, tai miksi ammattikalastajan olisi saatava vetää trooliaan juuri tällä kyseisellä alueella. Vettä kun tuolla suunnalla riittää. Isoselän rauhoitusalue on vain pieni osa Kuolimoa, ja Karhun tiedetään vetävän troolia ympäri Saimaata.

Onko Isoselän rauhoitusalueella troolaaminen todella välttämätöntä kyseisen ammattikalastajan "toimintaedellytysten turvaamiseksi"? 

Kyseessä on muuten sama ammattikalastaja, joka sai hiljattain käräjäoikeuden tuomion luvattomasta troolauksesta toisen osakaskunnan alueella. Käräjäoikeus tuomitsi Karhun maksamaan 60 päiväsakkoa sekä 12,000€ vahingonkorvaukset kyseiselle Solkein osakaskunnalle troolattuaan osakaskunnan alueella luvatta. Tietääkseni Mikko Malin todisti ammattikalastaja Karhun puolesta oikeudessa asti, joten Malinin halu puolustaa ammattikalastajaa Kuolimon troolauskiistassa oli odotettavissa. Karhu on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä.

"Kyllä me kaikki kalastajat mahdutaan samoille vesille kalaan", Malin vakuuttaa, kenties vihjaten kalastajien kuuluisaan saaliskateuteen. Eräsuunnittelijalle haluaisin muistuttaa, että kyseessä on suojelualue, jonne muut kalastajat eivät halua mahtua kalaan. Muut osaavat kunnioittaa kalastusalueen pyrkimystä pelastaa nieriä sukupuutolta.

"Tämä troolipyynti tapahtuu pinnasta noin 10 syvyyteen syvänteen päällä. Tuohon aikaan kesästä on vedenlämmöt Kuolimolla niin suuret, etteivät nieriät nouse noin pintaveteen, koska se on niille liian lämmintä vettä.". Tähän tultaessa ymmärrän Malinin halun korostaa, että mielipiteet ovat hänen henkilökohtaisiaan. Lukuisat kalastajat ovat raportoineet saaneensa nieriöitä saaliiksi kesähelteisistä pintavesistä, joten tässä kohtaa valtion virkamiehen voisi jo epäillä puhuvan muunneltua totuutta esittäessään tämänkaltaisia väitteitä faktoina.

Malin myös kehottaa keskustelijoita tutustumaan kalastuslain 43§ 3 momenttiin: "Siihen tämäkin kalastusalueen päätös pohjautuu. Se on vaan niin, että viranomaisten kuten myös kalastusaluiden päätösten tulee perustua lainsäädäntöön." 

Arvon eräsuunnittelija: kun nyt haluat soveltaa kalastuslakia tähän tapaukseen, niin sovelletaan sitten. Suomen kalastuslain 1§ kuuluu näin: "Kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä vesialueiden mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä. Tällöin on vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon.". Eikö mielipiteesi ole täydessä ristiriidassa Suomen kalastuslain peruslähtökohdan kanssa? Vai ajaako yhden ammattikalastajan rahasampo, Kuolimon muikkukanta, kenties Saimaan nieriän suojelun edelle?

Kaiken huipentumana Malin toteaa seuraavaa: "Itseäni risoo, että sellaiset ihmiset ovat suurimpia asiantuntijoita, jotka ei ole muuta "tietämystä" asiasta kuin mututuntuma tai kuulopuhe muilta vastaavilta "asiantuntijoilta". Itse olen ollut mukana niin troolipaatilla, talvinuotalla kuin uisteluveneessäkin, joten tiedän varsin hyvin mistä puhun."

En tiedä, kenelle Malin kommenttinsa osoittaa, mutta kommenttiketjun ja keskustelun aloittajana koen, että Malin saattaa viitata kommentillaan minuunkin. Siksi lienee syytä selventää, että perustan mielipiteeni Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tietoihin.

RKTL toteaa nieriän tilaa käsittelevässä, vuonna 2010 antamassaan lausunnossa muun muassa seuraavaa: 

"Kuolimon merkitys saimaannieriäkannan säilyttämisessä todettiin yksiselitteisesti muita alueita tärkeämmäksi, koska siellä todennäköisesti elää vielä - tosin erittäin vähälukuisena - luontaisesti lisääntyvä nieriäkanta. Sen vuoksi kaikki toimenpiteet Kuolimolla asetettiin muiden toimenpiteiden edelle." 

"..kaikenlainen kalastus nieriäkannan suojelemiseksi perustetulla rauhoituspiirillä on nieriälle vahingollista." 

"Ammattimainen muikun tai muun kalan kalastus rauhoituspiirissä aiheuttaa nieriöiden säilymiselle kannan nykytilassa erittäin suuren riskin." 

"Tutkimuslaitoksen käsityksen mukaan kuitenkin kaikki kalastus rauhoituspiirillä heikentää nieriäkannan toipumisen todennäköisyyttä, ja on ristiriidassa nieriän suojelun kanssa."

En voi olla varma, kuittaako Malin kyseiset RKTL:n lausunnot, tai niiden pohjalta esitetyn kritiikin "mututuntumana" ja "kuulopuheina". RKTL on Suomen ainoa virallinen kalakantojen tilaa seuraava tutkimuslaitos. Itse uskallan luottaa heidän lausuntoon enemmän, kuin vaikkapa Metsähallituksen ammattikalastussuunnittelijan omakohtaisiin kokemuksiin ja silminnäkijähavaintoihin troolipaatin kannelta, talvinuotalta ja uisteluveneen kyydistä.

 

Miksi Suomen uhanalaisimman kalalajin suojelualueella tulisi sallia ammattimainen kalastus, jonka on todettu aiheuttavan jäljellä olevalle nieriäkannalle erittäin suuren riskin? Tämän kyseenalaisen kalastuspolitiikan lobbareiden eturiveissä seisoo näköjään Metsähallitus eräsuunnittelijoineen. Puhumattakaan Suomen Ammattikalastajien liitosta, joka ei ole kommentoinut asiaa millään tavalla, eli mitä ilmeisimmin antaa hiljaisen hyväksyntänsä saimaannieriäkannan vaarantamiselle ja Jussi Karhun toimille. Arvon SAKL, eikö tämä tapaus turhaan tahraa kaikkien Suomen ammattikalastajien mainetta? Erityisesti niiden, jotka ymmärtävät kalakantojen suojelun merkityksen, ja harjoittavat tärkeää perinneammattiaan vastuullisesti ja kestävästi? Tukeeko liittonne koko jäsenistö ammattikalastaja Karhun toimintaa?

Maa- ja metsätalousministeriön kantaa asiaan en enää jaksa ihmetellä. Jokaiselle kalakantoja koskevaa uutisointia seuranneelle lienee päivänselvää, mitä mieltä ministeri Jari Koskinen (KOK) virkamiehineen lohikalojen suojelusta on.

 

Yleiseen oikeustajuun tai maalaisjärkeen ei mahdu ajatus siitä, että yksi rahanahne ammattikalastaja saa keinoja kaihtamatta riskeerata kokonaisen eläinlajin olemassaolon. Pelkkien taloudellisten intressien vuoksi, maksimoidakseen oman voittonsa.

Kutukypsiä, luonnonvaraisia Saimaan nieriöitä lasketaan olevan elossa joitain kymmeniä. Niiden kadotessa laji on kuollut sukupuuttoon, tai sen olemassaoloa ylläpidetään keinotekoisesti laitosolosuhteissa. Ainoastaan täydellinen kalastuskielto voi mahdollistaa nieriäkannan toipumisen. Nyt punnitaan, painaako vaakakupissa ammattikalastajan tilipussi, vai löytyykö Suomesta vihdoinkin poliittista tahtoa vailla lainsuojaa olevien uhanalaisten kalalajien suojeluun.

 

Jasper Pääkkönen

 

Kirjoitukseen liittyvät artikkelit:

http://www.jarvilohi.fi/sitenews/view/-/nid/104/ngid/1

http://www.voice.fi/ilmiot/jasper-paakkonen-raivostui-savitaipaleen-paattajille-qmita-helvettiaq/8/47722

http://www.voice.fi/ilmiot/syy-suomen-harvinaisimman-kalalajin-katoamisvaaraan-yksittainen-kalastaja/8/47767

http://eralehti.fi/erablogit/arin-kalahatusta/sakkoa-ja-vahingonkorvauksia.aspx

http://www.voice.fi/ilmiot/saimaassa-asuu-suomen-uhanalaisin-kalalaji-jaljella-alle-50-lisaantyvaa-yksiloa/8/38099

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

27Suosittele

27 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (39 kommenttia)

Käyttäjän jasperpaakkonen kuva
Jasper Pääkkönen

Huomiota kirjoituksesta:

Mainitsin, että monelle saattoi olla yllätys, että juuri viihdemedia Voice tarttui aiheeseen. Yllätyksenä tämä tulee varmasti kaikille muille, paitsi kala-aktiiveille: Voicella uutisoitiin jo viime vuonna, Itämeren lohikohun aikaan, että kaikista kriittisimmän suojelun tarpeessa on nimenomaan Saimaan nieriä.

Korostan vielä, että en ole ammattikalastuksen vastustaja. Vastustan ainoastaan kestämätöntä ja vastuutonta ammattikalastusta. Se, että kirjoituksessani mainitsemani ammattikalastajan toiminta lokaa monien silmissä kaikkien ammattikalastajien maineen, on erityisen valitettavaa erityisesti niiden täyden arvostukseni ja ihailuni saavien kalastajien kohdalla, jotka harjoittavat perinneammattiaan kestävästi ja vastuullisesti, uhanalaisia kalakantoja vaarantamatta.

Eikö jokaisen ole helppo olla samaa mieltä siitä, että lukuisat pienimuotoista ammattikalastusta perinteisin keinoin harjoittavat, vanhoja perinteitä ylläpitävät kalastajat ovat monin verroin tärkeämpiä, kuin yksi valtamerivälinein järviä tyhjentävä, koko matkan pankkiin naurava teollinen tehopyytäjä? Vai onko lopulta kaikkein tärkeintä saada kalatiskiin maksimaalinen määrä kalaa - luontoarvoista, kestävyydestä ja perinteistä viis?

Saimaan suunnalta kuuluu muitakin huolestuttavia kalauutisia: Suur-Saimaan kalastusalue on päättämässä uusista lohikalojen alamitoista, jotka Suur-Saimaan kalastusalueella ovat alhaisimmasta päästä, jopa poikkeuksellisen alhaiset.
Alamittojen korotukset turvaisivat uhanalaisille lohikaloille paremmat mahdollisuudet lisääntyä edes kerran ennen pyydetyksi tulemista. Nykyiset alamitat eivät tätä turvaa, vaan valtaosa uhanalaisista kaloista pyydetään ennen kutukypsyyden saavuttamista. Mitään korotuksia alamittoihin ei kuitenkaan ole kalastusalueen toimesta esitetty. En keksi tälle mitään järjellistä syytä.

keke keskinen

Kyllä se troolaus loppuu sitten kun kaikki kalat loppuu vesistöstä.
Näitä samoja ongelmia löytyy kaikkialta missä on kalaa ja sitä on voinut sieltä kalastaa.
Asian tekee tässä tapauksessa hankalaksi se, että kyse on ihmisen elinkeinosta ja tämän elinkeinon ovat tuhonneet muut kuin elinkeinonharjoittaja ja ongelmat ovat jo niin pitkällä, että pitää tehdä täysstoppi kaikelle kalastukselle.
Meiltä löytyy paljon muitakin vesistöjä missä tulee olemaan samanmoiset ongelmat edessämme, niihinkin pitäisi puuttua, jo ennen kuin ongelmat ovat samalla tasolla, kuin Saimaalla on nieriän suhteen.
Toki erittäin huolestuttavaa, kun olemme päästäneet maailman kauneimman kalan tuohon asemaan missä se nyt on ja vielä huolestuttavampaa on sen asema jatkossa, jos sitä on ollenkaan.

Käyttäjän Jukkaakula kuva
Jukka Aakula

"tämän elinkeinon ovat tuhonneet muut kuin elinkeinonharjoittaja ja ongelmat ovat jo niin pitkällä, että pitää tehdä täysstoppi kaikelle kalastukselle."

Tämähän ei pidä paikkaansa. Tämäkin esimerkki kuvaa sitä että ammattikalastaja on tuhoamassa kalakantaa.

Ryöstökalastuksen ongelma alkaa kieltämättä olemaan aika universaali mutta siellä täällä ongelma on joskus jopa kalastajien oman yhteistoiminnan ansiosta saatu ratkaistua. Kalastajien yhteinen etu ei tietysti ole kalakannan romahtaminen, mutta siitä huolimatta ongelmaa ei niin vain saada ratkaistuksi koska osapuolia on enemmän kuin yksi.

Hyvä esimerkki suht onnistuneesta kalakannan hoidosta on USA:n luoteisosien laajat lohikannat, missa merikalastajat, avomerikalastajat ja joukko intiaaniheimoja ja Washingtonin osavaltio ovat suht monimutkaisin järjestelyin onnistuneet varsin hyvin.

keke keskinen

"Tämähän ei pidä paikkaansa. Tämäkin esimerkki kuvaa sitä että ammattikalastaja on tuhoamassa kalakantaa"
Ei kyllä se ongelma on jossain muualla, jos mietit kuinka isoista vesistöistä on nyt puhe ja vielä kun mietit paljonko tuota Nieriää löytyy näistä vesistöistä.
Se kanta on nyt niin huonossa jamassa, että tuo ammattikalastus olisi pitänyt lopettaa jo vuosikymmeniä sitte. Tuo kyseinen kalastajahan harjoittaa vaan ammattiaan ja se joka sallii tämän kyseisen kalastuksen niin hän on siitä vastuussa. Sielä se vika on ollut ja tulee olemaan

keke keskinen

Eikö tässä olisi Jasper kansalaisaloitteen paikka?

Käyttäjän Sweep kuva
Kai Samanen

Erinomainen bloggaus monessakin mielessä. Tämä ilmentää hyvin varsin keskeistä ongelmaa eli nykyisen kalastuslainsäädäntömme vaillinaisuutta. Onneksi valmisteltu laki ei ole tullut valtioneuvostoon. Siitäkään ei olisi ollut konkreettista apua tähän asiaaan. Onnenkantamoinen tavallaan. Pieninä pakollisina paloina sitä on tähän asti syötetty.
Kun ero vallitsevan ja toivotun tilan välillä käy liian suureksi on toimittava, ts. tehtävä jotain. Ja niiden on tehtävä, joilla on siihen laillinen toimivalta.
Kaikki ne, jotka sinisilmäisesti hehkuttavat maallamme olevan merkittävää ympäristöosaamista, jopa vientiin asti, olisi syytä viettää peilin edessä pitempi tovi.

Käyttäjän jarmolauros kuva
Jarmo Lauros

Eläinlajeja tulee ja menee. Ihminenkin.

Juhani Piri

Kyllä nimenomaan ihmisen typeryyden ja ahneuden vuoksi... Tässäkin tavoitellaan pikavoittoja yhdelle ja samalla viedään usealta tuhannelta.

Käyttäjän EljasRahikainen kuva
Eljas Rahikainen

Nieriä ei kaivanne nihilismiä

Käyttäjän harrivirtanen kuva
Harri Virtanen

Sen enempää menemättä pelkästään nieriään, mitä luulet Suomeen suunniteltujen massiivisten kaivoshankkeiden aiheuttavan ylipäätään järvi-Suomen puhtaimpien vesistöjen kalakannoille noin laajemmalti?

http://geomaps2.gtk.fi/tukes/ (Kokonaiskuvan saa kun ruksii kaikki kohdat sivun vasemmalla olevasta palkista)

Eipä siellä Suomen puhtaimpien vesien alueella paljon vapaata tilaa ole nieriöille, muikuille kuin mökkiläisillekään.

Vaan eipä nämä asiat liene paljoakaan kansalaisia kiinnostavan, kun ovat nämä tärkeämmät tasa-arvohankkeet meneillään.

http://yle.fi/uutiset/kalastaja_tarjosi_pekka_pera...

Käyttäjän JyrkiTervonen kuva
Jyrki Tervonen

Yllämainitun ohjeen kaltaisesti raksitussa kokonaiskuvassa Saimaata peittää isolta osaltaan Natura-alue ja suojelualueet, joiden en luulisi närästävän montaakaan luonnonsuojelijaa.
Suurin aluetta peittävä rasteroitu pläntti on "varausilmoitukset".
Varaus ei oikeuta malminetsintään. Varaus tuottaa etuoikeuden malminetsintähakemuksen jättämiselle. Varausilmoituksella alueella ei siis saa tehdä sen kummempia tutkimuksia, kuin mitkä kuuluvat jokamiehenoikeuteen.
Lisää tietoa näet tuosta linkistä. http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Varaus/

Mikko Peltola

Tilanne on ilmeisen kuuma. Etelä-Saimaa-lehden netissä on ollut uutinen
"WWF patistaa pelastusta Kuolimon nieriälle" Lehden moderointi ei julkaise lainkaan kalastaja Karhua koskevaa kritiikkiä. Mielenkiintoista.

http://www.esaimaa.fi/Online/2013/03/20/WWF+patist...

Juhani Piri

Kirjoituksissa ei ilmeisesti tarvinnut kuin sivuta ammattikalastusta ja rauhoituspiiriä missä ei kukaan muu saa kalasta on tullut poistetuksi. Ilman että on edes kenenkään nimeltä kirjoituksessa maininnut.

Käyttäjän EljasRahikainen kuva
Eljas Rahikainen

Hyvä kirjoitus maan kauneimman kalan puolesta! Muitakin on asialla. http://buimonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/135599-ku....

MMM on kuten sanoit laitos, jonka ymmärrykseen kalastusasioissa ei kukaan luota. RKTL puolestaan on aina ollut heikko instituutio. Se kytkökset valtaapitäviin eivät ole riittävät.

SYKE voisi olla tehokkaampi, ainkakin sen kautta voisi vaikuttaa aluetason virkamiehiin ELY- keskuksissa.

Karhun kanssa painiin käy!!

Käyttäjän PerttuHuovinen kuva
Perttu Huovinen

"Hanurista"
Taitaa olla ainut mitä pystyn asiaan sanomaan.
Oikeasti jos ammattikalastaja Karhu on noin hieno ihminen että paskat välittää mistään ja saa vielä oikein valtiotasolta tukea asian tiimoilta, niin... Kiitos Mikko Malin. Ei sitä joka urpo saakkaan aiheuttaa lajin sukupuuttoon kuolemista.
Ihan oikeasti tosin. Olkoon ammattikalastus miten tärkiää vain, niin tässä kohtaa olisi ollut aihetta olla olematta sitä mieltä.

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Toivoin, että alat seurustelemaan Kallen kanssa, mutta sinusta tulikin ympäristöaktiivi. Hienoa tämäkin!

Käyttäjän LauriSelenius kuva
Lauri Selenius

Tässä ikävällä tavalla tulee konkreettisesti ilmi tapa jolla kaikista kala- ja kalastusasioista Suomessa vastaava maa- ja metsätalousministeriö viis veisaa Suomen luonnosta ja sen monipiirteisyydestä. Kalojen tilanne on kaikkein huonoin, ne ovat ainoa eliölaji Suomessa joka ei nauti mitään suojaa, olivatpa kuinka uhanalaisia tahansa. Päin vastoin, voisi sanoa että niiden arvo on ainoastaan kilohinta, sukupuuttoon asti.

Sama tilanne on kohdannut niin meritaimenta, -lohta, järvilohta, vaellussiikaa kuin nyt Saimaan nieriää. Saimaan nieriä, täysin uniikkina lajina on yksi maailman uhanalaisimmista. Kutupareja arvioidaan olevan viitisen kymmentä, saimaannorppia on yli kolminkertainen määrä ja esimerkiksi liito-orava naaraita 143000. Silti liito-oravien esiintyminen siirtää moottoritien linjausta kun määrältään tuhannesosan kannan omaavan Saimaan nieriän tärkeimmällä suojelualueella troolaus, maailman tehokkain valtameripyyntimuoto on MMM:n silmissä vallan hyväksyttävää. Siihen jopa heidän eräsuunnittelijan suulla kannustetaan... Eikä luonnollisesti ammattikalastuksen vesienkäyttö suunnitelmassa nieriän uhanalaisuutta koeta mitenkään ongelmalliseksi
http://issuu.com/maakaista.fi/docs/ammattikalastuk...

Voi vain ihmetellä miksi Suomessa kalat eivät uhanalaisina kuulu millään muotoa ympäristöministeriän suojelukseen?
Millainen hyväveliverkosto tuolla taustalla oikein vaikuttaa ja kenen (verorahoilla) näitä täysin kestämättömiä rakenteita pidetään yllä?

Käyttäjän PekkaLindblad kuva
Pekka Lindblad

Tässä valitettavassa tapauksessa tiivistyy suomalaisen kalatalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelun räikeä ristiriita. Kalojen suojelu on jätetty Maa- ja Metsätalousministeriölle, joka on lähinnä kiinnostunut kalastuselinkeinon lyhytnäköisestä suojelusta ja unohtaa asian toisen puolen lähes kokonaan.
Kalat on saatava Ympäristöministeriön alle ennenkuin suomalainen kalatalous tappaa viimeiset lohi-, taimen- ja nieriäkannat sukupuuttoon.

Juhani Piri

http://www.radioaalto.fi/viihdeuutiset/media/pelas...

SIIS TÄÄ ON AIVAN HELMI KAMAA!!! Tässä otetaan tilanteeseen kantaa rehellisesti suomalaisittain....

Käyttäjän HarriPaljakka kuva
Harri Paljakka

Tulee mieleen millainen ammattiylpeys on herra Karhulla. Miksi pitää oikeusteitse päästä kalastamaan rauhoitusalueella ?

Käyttäjän LauriSelenius kuva
Lauri Selenius

Vaaran merkit on tunnistettu jo aikaa sitten
http://www.esaimaa.fi/Mielipide---Sana-on-vapaa/20...

Vaikka jälkiviisaus on yksi turhimmista asioista maailmassa niin kyseisen kirjoituksen aloitus pysäyttää ajattelemaan:
"Saimaannieriän pelastaa vain kalastuskielto
19.4.2011 4:00
Pian saamme lukea historiankirjoista karua tekstiä liittyen saimaannieriään."

Miten voimme tulevaisuudessa toimia ettei vastaavaa pääse tapahtumaan Suomessa?
No tietty helppoa, Saimaan nieriä on uniikki laji, ei sitä voi tappaa kahdesti sukupuuttoon.
Mitä voidaan tehdä että uhanalaisiksi luokitellut kalamme pääsisivät samaan seuraan perhosten, kukkien tai vaikkapa saimaannorpan kanssa, ympäristöministeriön suojeluksen piiriin, pois maa- ja metsätalousministeriön hirmuvallan alta?

Käyttäjän jkullber kuva
Jaakko Kullberg

Hienoa Jasper, että pistät tässä asiassa itsesi peliin.

MMM on todellakin melkoinen pukki kaalimaan vartijana monissa asioissa, vaikka se eri osat taitavat suorastaan kamppailla toisiaan vastaan välillä. Tarkennuksena voisin todeta, että saimaannieriä ei ole oma endeeminen lajinsa, vaan Saimaan vesistössä esiintyvä oma muotonsa nieriästä - tämä ei kuitenkaan sen arvoa pätkääkään vähennä.

Saimaa on Euroopan suurimpia järviä ja erittäin poikkeuksellinen viime jääkauden aikana syntynyt monimuotoinen kokonaisuus, jota leimaavat monet jo selvästi geneettisesti eriytyneet eläinpopulaatiot ja glasiaalireliktit, kuten nieriä-, taimen- ja lohikannat - saimaannorpasta nyt puhumattakaan. Vain Ääninen ja Laatokka painivat samassa sarjassa. Taitaa muuten olla kyseisten järvien onni, että jäivät rajan toiselle puolelle.

Suomen valtion älyllinen suhtautuminen ja vastuunkanto vesistöjä kohtaan on tietyiltä osin kuin jostain afrikoista tai neuvostoliitoista, joita olemme tottuneet pilkallisesti usein kommentoimaan - Talvivaara viimeisenä kukkasena. Kyllä se on niin, että suomalaiset ovat kuin norsulauma pohjoisen luonnon posliinikaupassa tosin eivät läheskään aina samalla älyllisellä tasolla. Kaikki eväät vetää oikeat johtopäätökset ovat nenän edessä, mutta muutamat järjettömät "hyviksi havaitut" tavat jatkuvat syöpänä luonnossamme - usein huolimatta valistuneemman tai välittävämmän enemmistön kansanosan vastustuksesta huolimatta. Esimerkiksi Saimaan ainutlaatuiseen vesistöön on valutettu turvevelliä metsäojituksilla ja turvetuotantoalueilta ja vähät vaelluskalareitit naurettavan marginaalisilla vesivoimaloilla. Uhanalaisten kalojen suojelu on järjettömän heikoissa kantimissa eikä poliitikoilla ole juuri minkäänlaista kunnioitusta tieteellisten tutkimusten painoarvoa kohtaan, mikä on nähty Itämeren lohen suojelussa monet kerrat.

Ei kenelläkään ole moraalista tai jotain kummallista ikiaikaista oikeutta tällä planeetalla yhtään mihinkään. Vanha erämökkien käyttöperiaate jätä mesta samaan kuntoon kuin sinne tullessasi tai mieluummin parempaan on hyvä. Jokaista mestaa ja otusta ei tarvitse suojella, mutta luonnontieteellisin ja järkiperustein on varsin helppo sanoa, missä tärvääminen tulee ensiksi lopettaa. Ihmistä pitää kyllä ensisijaisesti suojella itseltään. Villiin pohjolaan on syntynyt teknokraattinen ja itsepäinen kansa, joka luulee itsestään pikkasen liikoja johtajiaan myöten...

Olisipa kiva nähdä laskelmat siitä, kuinka montaa tavallista urheilukalastajaa ja turistia yksi ammattikalastaja vastaa valtion verotuloina? Troolaavasta nyt puhumattakaan. Jos Saimaa olisi varman saaliin kalastusmestan maineessa sen arvo turistimestana olisi aivan eri tasolla. Näinä aikoina näkisin, että aluetta olisi kehitettävä ensisijaisesti luonnonsuojelunäkökulmasta, mikä olisi kaikille sen rantojen asukeille hyödyllinen aspekti.

jordmund zygney

Miksi ammattikalastaja Karhun tulisi kuolla sukupuuttoon saimaannieriän sijasta? Hän on ainoa laatuaan, paljon harvinaisempi kuin saimaannieriä.

Käyttäjän jasperpaakkonen kuva
Jasper Pääkkönen

Mielenkiinnolla odottelen, tuleeko esimerkiksi paikallinen Ely-keskus julkaisemaan vastineensa, jossa pyrkii kumoamaan esittämäni väitteet ja puolustamaan troolausta nieriän rauhoitusalueella, tai vakuuttamaan, että trooli on vaaraton pyyntimuoto uhanalaisille kaloille.

Netistä löytyi kaksi aika eroavaista mielipidettä nieriän joutumisesta trooliin. Toinen on lainaus troolausta aggressiivisesti puolustavalta taholta, joka tuntuu sulkevan silmänsä mm. RKTL:n nieriän suojelua koskevalta lausunnolta. Toinen on troolaavan ammattikalastajan oma kertomus.

Lainaus Etelä-Saimaa-lehdestä 23.3.2013: "Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen neuvoja Vesa Tiitinen puolestaan kertoo nieriän olevan hyvin lämpösidonnainen kalalaji. Se viihtyy kesällä visusti alle 10 asteessa niin syvällä, että se ei joudu trooliin. Kuolimolla ei ole koskaan troolilla saatu nieriää, Tiitinen toteaa."

Eräs Saimaalla troolilla kalastava taas kertoilee vanhemmassa Etelä-Saimaan artikkelissa seuraavaa:
"Silloin tällöin trooliin eksyy nieriä. Nieriät ovat kuitenkin yleensä niin pieniä ja laihoja, että lasken ne takaisin järveen. Tuntuu siltä, että nieriä ei menesty ainakaan eteläisellä Saimaalla."
(http://www2.lappeenranta.fi/lehtitietokanta/artikk...)

Käyttäjän jasperpaakkonen kuva
Jasper Pääkkönen

Myös Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ottaa aiheeseen kantaa:

http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?svk=76729&lang=fi

Käyttäjän LauriSelenius kuva
Lauri Selenius

Alkaa aiheesta tulemaan myös faktoja pöytään:
http://www.kalamies.com/kalastus-uutiset/kalastus-...

Yhä erikoisempaa tuntuu olevan troolauksen puollustelu, yhä heikompia ne argumentit joilla sitä tuetaa. Ja yhä ahneemmalta ja välinpitämättömämmältä kyseisen ammattikalastajan touhut tuntuvat.

Käyttäjän jasperpaakkonen kuva
Jasper Pääkkönen

Jep, hieman kyllä kummaksuttaa kalatalousneuvojan ja muiden virkamiesten kaikin keinoin troolaamista puolustelevat julkiset lausunnot. Saako tuossa asemassa ihan pokkana esittää julkisuudessa mitä tahansa väitteitä tosina?

Helsingin Sanomat 6.5.2011: Silloinen Ely-keskuksen kalatalousasiantuntija Mikko Malin kertoo HS:lle, että kesäaikaisesta pintatroolauksesta ei ole nieriälle haittaa. "Nieriä karttaa lämmintä vettä, kun taas muikku tulee pintaan syömään. Muikku voidaan hyödyntää vaarantamatta nieriää", Malin vakuuttaa Helsingin Sanomien nieriäkiistoja koskevassa, "Uhanalaisen saimaannieriän suojelu kuohuttaa Etelä-Karjalassa" -otsikoidussa artikkelissa.

Samalla linjalla on toinen virkamies:
Etelä-Saimaa 23.3.2013:
"Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen neuvoja Vesa Tiitinen puolestaan kertoo nieriän olevan hyvin lämpösidonnainen kalalaji. Se viihtyy kesällä visusti alle 10 asteessa niin syvällä, että se ei joudu trooliin.
-Kuolimolla ei ole koskaan troolilla saatu nieriää, Tiitinen toteaa."

Jukka Kummunsalo kumoaa Tiitisen ja Malinin väitteet tänään julkaisemassaan nieriää koskevassa lausunnossa:

"Troolikalastajat eivät halua saada trooliin pieniä hottamuikkuja, koska ne eivät ole kokonsa vuoksi kauppakelpoisia ja aiheuttavatkin vain ylimääräistä lajittelutyötä. Tästä syystä troolaus alkaa usein vähintään metrin, mutta usein noin 3-4 metriä pinnan alapuolelta, jotta hottamuikkujen aiheuttama lajitteluongelma /työ pienenisi. Ns. pintatroolaus ulottuu käytännössä 14-17metrin syvyyteen, joten puheet pintatroolauksen vaarattomuudesta sekä teoriat lämpötiloista tulee jättää täysin omaan arvoonsa.

Julkisuudessa on täysin harhaanjohtavasti väitetty, että troolaus on nieriälle vaaratonta. Asiaa on lähinnä perusteltu sillä, että nieriä on viilessä vedessä viihtyvä kala. Viimeksi näin väitti Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen neuvoja Vesa Tiitinen (E-S 23.2). Tiitinen vielä puolusti troolausta väittämällä, ettei yhtään nieriää ole kuolimolla joutunut trooliin. Väite on tosi, mutta harhaanjohtava. Nieriöitä ei ole trooliin joutunut, koska troolia ei ole vedetty lainkaan Isoselän rauhoituspiirissä, eikä sen läheisyydessä.

Troolikalastusta Kuolimolla on harrastettu Morovanselällä ja sieltä nieriät ovat jo hävinneet, joten myös saaliiksi niitä ei ole voinut joutua. Kalatalouskeskus on tai sen pitäisi olla osakaskuntien edunvalvoja- ja neuvontajärjestö, mutta Kuolimolla asia on täysin päinvastoin. On varsin arveluttavaa, että Etelä-karjalan kalatalouskeskus profiloituu voimakaasti puolustamaan troolausta äärimmäisen uhanalaisen nieriän rauhoituspiirissä vastoin kaikkia asiantuntijalausuntoja. Tiitinen ei selvästikkään pysty käsittämään kokonaisuutta. Tiitinen on myös osallistunut useisiin kokouksiin Kuolimolla ja voimakkaasti vaatinut sallimaan troolauksen nieriää varten perustetulla rauhoituspiirillä.Troolaus nieriän elinalueilla aiheuttaa väistämättä suuria tappioita nieriänpoikasille, koska ne joutuvat hitaasta kasvusta johtuen useana vuotena peräkkäin alttiiksi troolipyynnille ennen sukukypsyysikää."

(http://www.kalamies.com/kalastus-uutiset/kalastus-...)

Käyttäjän AriPihlstrm kuva
Ari Pihlström

Hyvä Jasper!
Olisit mainio veturi kansalaisaloitteelle joka voisi saada aikaan sen, että kalalajit kuuluisivat ympäristöministerön alaisuuteen. Maa- ja Metstätalousministeriölle kuuluu vain kalatalouden asiat. Talous ja lajien suojelu harvemmin vetää yhtäköyttä ja kun "talousministeriö" päättää, niin sen tietää kumpi on tärkeämpi. Kalat ympäristöministeriöön! :)

Käyttäjän JyriHmlinen kuva
Jyri Hämäläinen

Tässä ei ole alkuaankaan kysymys alkuperäisten lohikantojen suojelusta, vaan vesialueiden osakaskuntien itsemääräämis oikeudesta.

Se ettei troolauksen sivusaaliina saada juurikaan tai ollenkaan lohia, sekä niiden poikasia ei vakuuta osakaskuntien jäseniä tai virkistys kalastajia. Kalataluoden asiantuntioiden vakuutukset kaikuvat kuuroille korville.

Puheet avomeri tai jopa valtameri kalustosta on pahasti väritettyjä, sillä ko. kaluston käyttö ei ole mahdollista tai kannattavaakaan tässä ympäristöissä.

Troolin tai nuotan suuuaukko kulkee luonnostaankin rakenteensa vuoksi jonkinverran pinnan alapuolella, ei siksi jotta tätä ns. hottaa ei saataisi. Sitäpaitsi en ole itse vakuuttunut väitteestä muikun kerrostumisesta kokonsa perusteella parvessa, vaan parvien yksilöiden olevan hyvinkin homogeenisiä kooltansa. Joka vaihtelee parvittain, kuitenkin sen ollessa koko vesialueella hyvin saman kaltainen onnistuneiden lisääntymis vuosien ja ravinnon saatavuuteen verrattuna.

Jos todella haluttaisiin suojella sisävesien kalakantoja, niin verkkopyynnin rajoittaminen on ainoa todellinen vaihtoehto.
Verkkojen määrän rajoittaminen ruokakunnittain kahteen ja silmäkoon nostaminen 50mm., koskien myös vesialueiden osakkaita. Samoin vapavälinein pyydettyjen kalojen määrää tulisi ja tehostaa em. rajoitusten valvontaa.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Kyllähän tässä on puhe nimenomaan alkuperäisten lohikantojen suojelusta. Kyseessä on vain yksi, pienen pieni alue, jolta kalastus on ja tulee olla kokonaisuudessaan kielletty. Virkityskalastajat, niin vapa- kuin verkkokalastajatkin tätä rauhoitusta kunnioittavat. On vain yksi troolaaja, joka ei tätä rauhoitusta kunnioita.

Käyttäjän HeikkiMakkonen kuva
Heikki Makkonen

LOHEN PUOLESTA

Näyttelijä, kalamies Jasper Pääkkösen eri medioissa esille tuoma huoli uhanalaisten kalakantojen tilasta johti lopulta TV-keskusteluun A-sudion Streamissa. Tämä oli hyvä osoitus siitä, kuinka kansalaiset voivat saada äänensä kuuluville nykyaikana. Ilman internetin voimaa ei tämä olisi mahdollista.
Studiossa olivat vastakkain lähinnä virkamies, maa-ja metsätalousministeriön Markku Aro sekä Helsingin yliopiston kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen.
Keskustelun avauksessa haastateltiin myös internetin kautta Jasper Pääkköstä.

Maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet olivat järjestäneet tapaamisen, josta Jasper kertoo seuraavaa: "Virkamiehet sanoivat minulle suoraan, että toivottavasti turhasta konfrontaatiosta ja kirjoittelusta päästään eroon. Kaikki lohikirjoittelu kuulemma häiritsi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisen (kok.) työtä. Lisäksi sanottiin, ettei aihetta kannata turhaan politisoida, koska lohet eivät kuitenkaan käy äänestämässä".
Aro yritti haastattelussa kieltää, että Jasperille olisi kommentoitu tällaisia asioita. Jasper tyrmäsi Aron muistamattomuuden kertomalla, että hän äänitti keskustelun, koska häntä varoitettiin ennakkoon ko. ministeriön toimintatavoista.
Mitä tulee politisoitumiseen, niin kaikenkaikkiaan kalakantojen suojelu olisi helppo toteuttaa järkevästi, ellei kalastus olisi niin politisoitunut asia kuin nykyisin on. Politiikkaahan se on täysin, kun ministeriö ja virkamiehet käsittelevät yksioikoisesti vain saalismääriä ja ammattikalastajien oikeuksia ottamatta huomioon paikallisten kalakantojen tilaa.

Iäkäs virkamies Markku Aro ei näytä päässeen Kekkoseen ajasta nykyisyyteen ja avoimeen yhteiskuntaan, jossa asioitten pitää olla ns. läpinäkyviä. Hänen mielestään asioista pitää ilmeisesti supatella vain pienissä ja valituissa piireissä, jotta kansalaiset eivät pääse sotkemaan heidän asioitaan. Aron mielipiteet ovat täysin ammattikalastamisen puolella, minkä hän itsekin lopulta myönsi. Virkistyskalastajia Aro väheksyy törkeästi sanomalla, että virkistyskalastajat ovat vapaamatkustajia. Nämä vapaamatkustajat maksavat kylläkin harrastuksestaan MMM:lle vuotuiset lupamaksunsa! Ammattikalastus saa käsittääkseni investointi- ja muita tukia. Ja mistäs ne tukirahat tulevat? Veronmaksajan taskusta tienkin! Joten se siitä vapaamatkustuksesta.
Virkamies Aron puheesta kuultaa ylimielinen suhtautuminen asiantuntijoihin. Hän ilkesi töksäyttää, että professori Hannu Lehtonen "ei ymmärrä asioista mitään". Aro hyväksyy asiantuntijoiksi vain RKTL:n henkilöt. RKTL onkin MMM:n alainen laitos.

Yhteenvetona voin todeta, että MMM:n ja sen virkamiesten, sekä päällimmäisenä ministeri Jari Koskisen kalakantoja koskevat ajatukset käsittelevät kaloja pyydettyinä tonneina, eikä heidän ajatuksiinsa mahdu vähäisimmässäkään määrin uhanalaisten lohikantojen (esim. Simojoen lohi) suojelu. Mitä tulee heidän kantaansa kalalajien vaarantumiseen yleismaailmallisesti, heidän ajatuksensa kulkevat samaa rataa. Kun toimittaja mainitsi joittenkin tonnikalalajien uhanalaisuudesta, Aro kuittasi sen sanomalla, että saalismäärät eivät ole vähentyneet. Kyllä varmaan saalista saadaan, kun kalastusalusten koko kasvaa ja pyyntimenetelmät kehittyvät. Ja EU tukee näitä kalastajia!
EU:n kalastus on ulotettu mm. Afrikan rannikolle, josta kalat on pyydetty pois ja paikallisten ihmisten elannon mahdollisuudet on tuhottu. Sitten nämä ihmiset pyrkivät Eurooppaan etsimään parempaa elintasoa, ja Euroopassa yritetään selvitä siirtolaisuuden tuomista ongelmista!

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen

On erittäin hieno asia, että kalastuksesta keskustellaan. Keskustelun aiheet eivät lopu lohikaloihin, vaan pitäisi keskustella myös koko järvialueitten kalastuksesta ja kalakantojen hoidosta. Istutuksissa, vesien analysoinnissa, luvattoman kalastuksen valvonnassa ja monessa muussakin kalastukseen liittyvässä asiassa on paljon korjattavaa. Samoin pitäisi tutkia kaikki velvoiteistutukset, miten ne toteutuvat, mikä on niitten lopullinen hyöty, kuka ottaa istutukset vastaan ym.

Lisäksi kaikille kalavesille pitäisi saada voimaan saalistilastojen antamisen pakko. Miten muuten tiedetään, toimivatko esim. istutukset ollenkaan?
Listaa voisi lisätä loputtomiin, mutta olkoon nyt tässä. Mallia voisi ottaa metsästyspuolelta, kalastukseen verraten siellä yleensä tiedetään missä mennään. (Susia lukuuunottamatta)

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Kysyn vaan, miten Saimaan nieriä kannattaa valmistaa, että se on tosi harvinaisena herkkuna parhaimmillaan ?

Käyttäjän veksi kuva
Veikko Kärkkäinen

Lapissa nieriä pannaan pottukattilaan perunoitten päälle kokonaisena kiehumaan. Vähän suolaa ja voisulaa ja suihin vain.

Käyttäjän HeikkiMakkonen kuva
Heikki Makkonen

Saimaan nieriää ei kannata laittaa ruoaksi mitenkään. Jos sellainen harvinaisuus sattuu pyydykseen, se kannattaa laskea takaisin.

Käyttäjän TiinaKaisaSalminen kuva
Tiina Salminen

Ihan mahtavaa Jasper!!!

Kyllä kaikkinainen keskustelu on tarpeen olipa kyse ammatti-tai vapaa-ajan kalastajista. Hämmästyttää vain se, miksi ammattilainen tuhoaa oman ammattinsa, tappamalla elantonsa sukupuuttoon? Kaikki kalalajit, ilmeisesti silakkaa lukuunottamatta on meillä vaarassa.

Vapaa-ajankalastajana voin kertoa, että saamalleni kalakilolle tulee omalla kohdallani hinnaksi tuhansia euroja kilo, puhumattakaan "vapauttamisen hinnasta, ilosta", kun saalistettu kala vapautetaan. Koen tuovani euroja suhteellisen paljon kun käyn reissuillani kalastamassa; kauppaan, matkailuun ja välillisiin palveluihin.

Miksi Suomessa täytyy mennä kalaan Lappiin ennenko on kirkkaita vesiä ja vapaita jokia??? Koska ahneus on vesistöillemme turmaksi. Mua ei kiinnosta kalastaa turpeenhumustamassa joessa, johon vielä läheinen sikala tai juustola laskee "päästönsä". Haluan kalastaa villiä kalaa kirkkaista vesistä, kuten kaikissa naapurivaltioissamme voi tehdä. Kiitos Jasper ja Kiitos Ville Niinistö, parempia aikoja odotellessa. Nyt on tekojen aika!!! Kansalaisaloite olis kohdallaan Saimaannieriän suojelusta ja kalastusasioiden siirrosta ympäristöministeriölle. Nimet tuohon aloitteen viemiseksi eteenpäin saadaan nopeasti!!!!

Leo Lauramaa

Kesämökkini on aivan rauhoituspiirin tuntumassa Kuolimolla ja olen jo pidemmän aikaa seurannut näitä erilaisia kalastusjupakoita.

Kuolimo on siis karu, vähäravinteinen, kirkasvetinen järvi, joka on osa Vuoksen vesistöä ja laskee kahdesta koskesta Saimaaseen. Saimaannieriä lisääntyy luonnonvaraisena vain Kuolimolla.

Ensinnäkin on oikein hienoa, että nieriän suojeluasia nousee pinnalle. Ehkä sitä nyt koetetaan käsitellä mahdollisimman nieriälähtöisesti.

Haluaisin tuoda muutaman nieriän suojelua koskevan asian keskusteluun:

Pari totena pitämääni asiaa:
Ensinnäkin taannoisessa muutama vuosi sitten toteutetussa nieriäillassa Savitaipaleella selvisi, että nieriä häviää aina lajikilpailun kalakantojen runsastuessa näin on käynyt esim. pohjoisessa.
Toinen nieriätutkijan esittämä havainto oli se, että nieriä ei kestä yhtään pidempää aikaa n. 9 astetta lämpimämpiä lämpötiloja vaan sen valkosolut alkavat hajota ja kala kuolee.

Tässä muutama mielestäni nieriän kanalta aika tärkeä kysymys

1) Mahtaako suuri yleisö olla tietoinen, että samanaikaisesti Kuolimolle on jo pidemmän aikaa istutettu tuhatmäärin järvilohta ja taimenta, myös harjusta.

Eräässä käydyssä lehtikirjoittelussa asiasta paikallisessa Yhteissanomissa RKTL:n edustaja totesi, että ei haittaa, istutuskalat kuulemma operoivat aivan eri vesikerroksissa. Hmmm...

Kalastusasioissa Kuolimolla erityisen valistunutta vanhemman polven väkeä haastateltuani selvisi, että nieriäkanta alkoi hupenemaan samoihin aikoihin, kun istutukset Kuolimolla aloitettiin. Tässäpä herkullinen tutkivan journalismin paikka.

2) Kun Kuolimolla on viime aikoina toteutettu tiukkoja verkkokalastus-rajoituksia, on vaikutus nieriän kannalta samansuuntainen. Laajoilla alueilla, myös matalammilla kesäaikaan lämpimillä alueilla väliköön verkoja 18 - 55 mm koskeva täyskielto. Roskakala pääsee lisääntymään vapaasti ja nieriän elintila sen kun vaan kapenee.

Yksi hyöty rajoituksista kuitenkin on: Eivätpähän jää istutuskalat verkkoihin. Hmm...

Ja nyt kun kalastaja Karhun Jussi on melko lailla demonisoitu, ei pientä muikkuakaan pyydetä entiseen malliin pois ja kierre saattaa vahvistua.(Onkohan kukaan käynyt haastattelemassa miestä ja kysellyt taustoja asioista ja kähinöistä?)

Aiheen ympärillä on monta muutakin mielenkiintoista yksityiskohtaa, joista voi harhautua ajattelemaan, että ei se nieriän suojelu taidakaan olla ihan ykkösjuttu kuitenkaan.

3. Nieriän kannalta suurin uhka aiheutuu kuitenkin ennen niin kirkkaan Kuolimon veden tilan heikkenemisestä. Tämän asian suhteen on jo huoli noussut ja toimenpiteitä aloitettu, mutta niihin tulisi saada aivan eri vaihde pykälään.

Mielestäni nämä suojelutoimenpiteitä koskevat valinnat tulisi toteuttaa vahvasti nieriän suojelemiseksi. Tällöin esim. Kuolimon kalaistutukset lopetettaisiin välittömästi.

Miten Herman Hessen Arosudessa sanottiinkaan: "Jos haluat säilyttää illuusion, älä katso kulissien taakse."

Pekka Tykkä

Kiitos Jasper ja kymmenet muuta,

Seuraavaksi asiaksi minun mielestäni pitäisi nostaa itämeren lohen ja meritaimenen kutupaikat. Koska myös Maa- ja Mestätalousministeriö on jatkuvasti sanoneet, viimeisen kerran tänään Ylen aamu-tv:ssä. Ei ole tarpeeksi kutualustaa. Miksi eivät ole tehneet asialle mitään, jos ei kiintiöitä voi laskea niin täytyy saada lisää kalaa kasvamaan. Kaikkien jokien ja purojen kunnostus. Kutupaikkojen rakentaminen ja hoitaminen. Kaikkiin vesivoimalaitoksiin pakollisiksi lohiportaan. Täys verkkokalastuskielto kalojen nousureiteiteille, että pääsevät kutemaan. Jokainen "Ammatikalastaja" päiväksi rakentamaan kutupaikkoja.

Käyttäjän kuolimonpaimensaaresta kuva
Arto Bäcklund

Tunnen melko hyvin koko keissin. Asun Kuolimon rannalla. Muutamia havaintoja. Mitään oleellista ei kuitenkaan sitten Pääkkösen kirjoituksen jälkeen ole tapahtunut.

Olin muutamia vuosia sitten henkilö, jolle vapaaehtoisia nieriäilmoituksia tehtiin. Lisäksi olin muutaman kerran mukana emokalojen paunettikalastuksessa.

Tilanne on absurdi, järkyttävä ja hävettävä. Erityisesti kun viime aikoina saimaannieriää on saatu uusilta ( nieriän vanhoilta ) alueilta. Nuottaus ja troolaus ovat tietenkin suuria uhkia. Kuten myös humuksen ( tummuminen ) lisääntyminen vedessä. Vielä 1980 väriluku oli Isonselän mittauspistessä 10, eli kirkasta ja näkösyvyys secchi-levyllä mitattuna 13 metriä. Tänään väriluku on 23, eli ruskeaa ja näkösyvyys noin 6 metriä.
Tummuminen johtuu pääosin metsien hakkuista valuma-alueella ja metsäojituksista. Muun muassa entinen Savitaipaleen seurakunta ( nyk. osa Taipaleen seurakuntaa ) tekee ja on tehnyt tehometsätaloudellisia metsätöitä omistamallaan, vuonna 1998 tehdyllä Säkniemenpalstan luonnonsuojelualueella. Siis toistan; luonnonsuojelualueella.

Seutukunnalla ei minkäälaista luonnonsuojelullista otetta mihinkään. Nieriän suojelu kuuluu samaan kategoriaan. Tahtoa ei ole.

Itse laittaisin, jos valtaa olisi, saimaannorppaakin uhanalaisemman saimaannieriän kotijärven täydelliseen kalastuskieltoon ainakin 5 vuodeksi. Noin alkuun. Ja kieltoa tulisi myös valvoa. Nyt käytännössä valvontaa ei juurikaan ole.

Kuolimon troolarit:
https://youtu.be/eK4Lm4IduMg

Kuolimo:
https://youtu.be/bipJIy5IUqA

Toimituksen poiminnat